ایام فاطمیه 1399
نماهنگ حضرت کوثر (س) - استاد زارع شیرازی zareshirazi.com 9 14 27
روضه شهادت حضرت زهرا (س) - استاد زارع شیرازی zareshirazi.com 9 9 21
روضه 13 دی ماه فاطمیه 99 استاد زارع شیرازی zareshirazi.com 13 5 7
روضه 14 دی ماه فاطمیه 99 استاد زارع شیرازی zareshirazi.com 38 2 2
روضه 15 دی ماه فاطمیه 99 استاد زارع شیرازی zareshirazi.com 48 3 2
روضه 16 دی ماه فاطمیه 99 استاد زارع شیرازی zareshirazi.com 52 2 0
روضه 17 دی ماه فاطمیه 99 استاد زارع شیرازی zareshirazi.com 54 5 9
روضه 18 دی ماه فاطمیه 99 استاد زارع شیرازی zareshirazi.com 42 4 2
روضه 28 دی ماه فاطمیه 99 استاد زارع شیرازی zareshirazi.com 7 0 0
نماهنگ حضرت کوثر (س) - فاطمیه 99 استاد زارع شیرازی zareshirazi.com 10 0 1
روضه 26 دی ماه فاطمیه 99 استاد زارع شیرازی zareshirazi.com 15 0 0
روضه 27 دی ماه فاطمیه 99 استاد زارع شیرازی zareshirazi.com 15 0 0
روضه جانسوز ایام فاطمیه 99 استاد زارع شیرازی zareshirazi.com 9 0 0
مجموع 44 71