فاطمیه 1399
سرخوش ز سبوی غم پنهانی خویشم - شور ایام فاطمیه 1399 8 294 638
اصلا نیازی نیست از بسترت باشی - آلبوم اشک یاس ایام فاطمیه 1399 6 257 426
مادرم فاطمه - آلبوم انقلاب فاطمه ایام فاطمیه 1399 6 208 402
حیدر حیرونت - آلبوم اشک یاس ایام فاطمیه 1399 7 42 54
روضه گرچه رفت از دست - ایام فاطمیه 1399 10 25 36
روضه - ایام فاطمیه 1399 9 20 18
روضه سوختن به جز کار پروانه - ایام فاطمیه 1399 11 23 25
بی بصیرتی امت زهرا را پشت در کشاند - زمینه ایام فاطمیه 1399 7 46 56
اشک من خلاصه شد برای گریه تو کوچه - زمینه ایام فاطمیه 1399 20 61 108
مجموع 976 1763