فاطمیه 1399
سرخوش ز سبوی غم پنهانی خویشم - شور ایام فاطمیه 1399 8 376 817
اصلا نیازی نیست از بسترت باشی - آلبوم اشک یاس ایام فاطمیه 1399 6 313 545
مادرم فاطمه - آلبوم انقلاب فاطمه ایام فاطمیه 1399 6 266 507
حیدر حیرونت - آلبوم اشک یاس ایام فاطمیه 1399 7 98 100
روضه گرچه رفت از دست - ایام فاطمیه 1399 10 69 74
روضه - ایام فاطمیه 1399 9 62 45
روضه سوختن به جز کار پروانه - ایام فاطمیه 1399 11 68 51
بی بصیرتی امت زهرا را پشت در کشاند - زمینه ایام فاطمیه 1399 7 91 98
اشک من خلاصه شد برای گریه تو کوچه - زمینه ایام فاطمیه 1399 20 119 207
مجموع 1462 2444