محرم 1399
روضه - ای دُر یمِ عصمت یا حضرت معصومه (س) - محرم 1399 9 54 59
الهی عظم البلاء - دعای فرج محرم 1399 5 54 65
کی گفته من بابا ندارم - نوحه حضرت رقیه (س) محرم 1399 9 49 60
ای مهربان تر از پدرو مادرم - نوحه امام حسین (ع) محرم 1399 3 53 56
چند وقتیست - نوحه حضرت زهرا (س) محرم 1399 11 60 45
در غربت تک و تنها برس به دادم - نوحه امام رضا (ع) محرم 1399 13 53 40
نشسته رو لبام لخته لخته - نوحه امام حسن (ع) محرم 1399 9 51 43
سلطان این عالم - نوحه امام رضا (ع) محرم 1399 2 52 43
بیا بیا ای بابا - نوحه حضرت رقیه (س) محرم 1399 10 50 54
مجموع 476 465