عید غدیر 18 مرداد 1399
شور اول مجلس بنام دلبر دلخواه عید غدیر 18 مرداد 1399 11 73 134
مدح خوانی مانده ست جبراییل ابوذر را نگهدارد عید غدیر 18 مرداد 1399 4 45 65
سرود تویی دلبر تویی نام آور عید غدیر 18 مرداد 1399 3 45 72
شور علی مولا علی مولا علی اعظم حاج محمد طاهری عید غدیر 18 مرداد 1399 2 51 64
شور بن مولا علی مولا عید غدیر 18 مرداد 1399 2 43 59
شور دل شده مجنون نجف عید غدیر 18 مرداد 1399 4 52 52
شور مست قلندر مست مستم حاج محمد طاهری عید غدیر 18 مرداد 1399 3 57 46
سرود من کنت مولاه فهذا علی مولاه حاج محمد طاهری عید غدیر 18 مرداد 1399 18 37 49
سرود به خدای منان به تمام قرآن عید غدیر 18 مرداد 1399 8 48 71
مدح خوانی دستهایت را که در دستش گرفت عید غدیر 18 مرداد 1399 13 39 54
ذکر حیدر حیدر عید غدیر 18 مرداد 1399 2 39 58
شور حق حق حق علی مولا حاج محمد طاهری عید غدیر 18 مرداد 1399 3 45 59
مجموع 574 783

برچسب های آلبوم عید غدیر 18 مرداد 1399