شهادت امام باقر ع 1399
شور جدید حسرتها رو دیدی شهادت امام باقر سلام الله علیه 1399 8 30 20
شور جدید ساده نگیر نوکریتو شهادت امام باقر سلام الله علیه 1399 8 47 27
شور جدید ای که مسمومی و بی حالی شهادت امام باقر سلام الله علیه 1399 14 11 9
شور جدید زیبا یابن الشبیب خیلی غریب شهادت امام باقر سلام الله علیه 1399 9 38 18
شور جدید زیبا منم مجنون و سرگشته شهادت امام باقر سلام الله علیه 1399 14 25 19
شور جدید هرکس نمیدونه که گریه چیه شهادت امام باقر سلام الله علیه 1399 8 16 16
واحد جونم به لب رسید ولی شهادت امام باقر سلام الله علیه 1399 11 14 7
واحد فوق فهم بشر شهادت امام باقر سلام الله علیه 1399 10 9 10
شور جدید بسیار زیبا تو حرم نقش گدا رو دارم شاهم آخه من شما رو دارم شهادت امام باقر سلام الله علیه 1399 7 49 25
مجموع 239 151