جلسه 1 مرداد 1399
زمینه جدید زیبا بمیرم برا غربت اون کسی جلسه هفتگی 1 مرداد 1399 9 67 67
شور جدید زیبا بهترین اتفاق زندگیمی جوونیم نذر تو یار قدیمی جلسه هفتگی 1 مرداد 1399 4 76 67
شعرخوانی بی عشق تو همیشه گره خورده به کارم جلسه هفتگی 1 مرداد 1399 2 15 24
شور جدید زیبا بین الحرمین بین الحرمین عباس و حسین جلسه هفتگی 1 مرداد 1399 3 46 41
زمشعرخوانی تا جام های مستی ما چشم های توست جلسه هفتگی 1 مرداد 1399 5 11 17
پیش زمینه عاشقان این روزها ارزان فروشی می کنند جلسه هفتگی 1 مرداد 1399 2 29 50
شور جدید بسیار زیبا یه زیارت زیر بارون یه نگاه از دم ایوون جلسه هفتگی 1 مرداد 1399 4 72 40
مجموع 316 306