8 و 9 و 11 بهمن فاطمیه دوم 1398
شور آتش زبانه زد فاطمیه دوم 1398 6 17 21
واحد دعای خیر تو بود که شیعه حیدرم فاطمیه دوم 1398 6 9 18
شور همونی که ازم پدرم رو گرفت فاطمیه دوم 1398 1 19 32
شعرخوانی توان واژه کجا و مدیح گفتن او فاطمیه دوم 1398 7 4 10
شور روحی قلبی لدیک فاطمیه دوم 1398 4 16 12
شور ماجراییست میان من و تو فاطمیه دوم 1398 1 11 15
شور همه منتظرن مادرش برسه فاطمیه دوم 1398 4 12 16
شور ته خوشبختی فاطمیه دوم 1398 4 15 12
شور داره خودش رو میزنه فاطمیه دوم 1398 4 10 11
شور ای جنون آمیز فاطمیه دوم 1398 2 10 13
شور یه نفس زندگی بی تو محاله فاطمیه دوم 1398 3 13 19
روضه ناحله الجسم یعنی فاطمیه دوم 1398 2 8 5
شعرخوانی ای مادر حسین و حسن فاطمیه دوم 1398 2 5 5
زمینه مثل گل عمرت کوتاه فاطمیه دوم 1398 7 11 10
شور تیغه های علمم می بوسم فاطمیه دوم 1398 4 21 18
واحد صبح زودست و رها فاطمیه دوم 1398 6 6 7
شور مادر نیمه جون فاطمیه دوم 1398 5 13 6
شور سلام الله علیک یا امین الله فی ارضه فاطمیه دوم 1398 4 11 13
مجموع 211 243