18 و 25 دی 1398 فاطمیه
شور همه زندگیم رقیه س 25 دی 1398 فاطمیه 6 103 152
شور هر کی جز تو رو حاشا میکنم 25 دی 1398 فاطمیه 8 70 81
شور نزن حرف بد نزن آقا خودم میرم 18 دی 1398 فاطمیه 8 117 226
شور بارها گفته ام و بار دگر میگویم 25 دی 1398 فاطمیه 2 54 68
شور مادرم باش 18 دی 1398 فاطمیه 7 106 123
شور مادر مادر 18 دی 1398 فاطمیه 7 67 55
شور به دعای تو هییتی شدیم 18 دی 1398 فاطمیه 5 113 117
زمینه داغت به دلم سنگینه 18 دی 1398 فاطمیه 7 70 73
شور من مات علی حب علی مات شهیدا 25 دی 1398 فاطمیه 9 63 48
شور میدونم اگر عاشق و دلدادم 25 دی 1398 فاطمیه 8 51 43
زمینه همیشه با وجود مادر خونه ما پر از امیده 18 دی 1398 فاطمیه 8 90 72
شور کوری چش اون سه خلیفه 18 دی 1398 فاطمیه 4 105 112
شور سلام آقا جان 25 دی 1398 فاطمیه 9 59 43
شور موعود خدا مرد خطر میخواهد 25 دی 1398 فاطمیه 5 47 36
شور دوباره فاطمیه آمد و میخونم من 18 دی 1398 فاطمیه 8 52 40
زمینه در در خونه فاطمه س 25 دی 1398 فاطمیه 3 54 48
روضه 25 دی 1398 فاطمیه 5 28 25
مجموع 1249 1362