دستورات به هنرجویان در آموزش مداحی کشور
  • دستورات به هنرجویان در آموزش مداحی کشور

  • استاد زارع شیرازی

  • سال : 1398
  • تاریخ ارسال:
  • تعداد نوا: 70
  • تعداد نمایش آلبوم: 1130

توضیحات آلبوم:

1.مخترع فنون غیرتقلیدی و شیوه فرمولیک برای اولین بار در آموزش مداحی کشور... 2.خصوصی مجازی بااستادبه300شهروروستای داخل وخارج کشوررسید... {تنهاکلاس با300تا700امتحان تک نفره صددرصدکارگاهی ازهرهنرجو توسط شخص مدرس مطرح کشوری} ...3.این کلاس ازلحاظ فنون غیرتقلیدی وفرمولیک وتک نفره بامدرس مطرح وارتباط مستقیم وخصوصی ومقدارامتحان درهیچ جای کشورشبیه ندارد... 4.ثبت نام فقط درتلگرام به رابط ثبت نام جهت گزارش به روسای مجموعه... 09107713121 ....5.باسوابق تدریس در 50 ارگان واماکن مذهبی کشور با تربیت 5500 شاگرد مداح ....6.طراح تنها روضه های فرمولیک و غیرتقلیدی کشور به نام های مقبول و مجلسی و حرفه ای ...7.مبدع شیوه تدریس خصوصی با 300 تا700 امتحان از هر هنرجو ..8..موسس شیوه تمام کارگاه و امتحان عملی و اجرایی با2500 شاگرد روضه خوان از جمع مدیران ومسیولین و سخنرانان و مداحان کشور و 3000شاگرد مداح درخصوصی های مجازی ازطریق صوت از داخل وخارج کشور... 9.تنهامدرس با سابقه 15 سال تدریس 100 درصد کارگاهی وامتحان عملی بدون ذره ای مطالب سخنرانی یا اخلاق واداب یا سی دی فروشی یا کتاب فروشی درتدریس به هنرجو.... ....10-تنهاکلاس با4فیلم مستند وصدها پیام تشکر شاگردان مداح از مداحان ومدیران وسخنرانان درکانال تشکرها وصفحه سوابق وبسایت باانتشار صدها نام ازمدیران ومسیولین ومداحان وسخنرانان کشور و2مجوز وگواهی تدریس از 2ارگان کشور ... 11-استاد تمام دستگاه های آوازی و موسیقی به سبک عالی وبسایت رسمی http://zareshirazi.com کانال اصلی تلگرام t.me/ostadzareshirazi110 اینستاگرام @ostad_zareshirazi110yaali

مستند 1 آموزش مداحی برتر کشور zareshirazi.com 6 288 490
مستند 2 آموزش مداحی برتر کشور zareshirazi.com 2 89 97
مستند 3 آموزش مداحی برتر کشورzareshirazi.com 40 81 53
مستند 4 آموزش مداحی برتر کشورzareshirazi.com 19 65 33
ناگفته های استاد در تدریس مداحی کشورzareshirazi.com 5 73 32
نماهنگ زائر حرم استاد زارع شیرازی zareshirazi.com 1 48 8
توصیه در باب مدیریت هزینه آموزش به هنرجویان مداحی کشور zareshirazi.com 6 55 24
اگر تمام کلاسهای کشور صد در صد کارگاه محض بود چه میشد zareshirazi.com 6 41 4
توصیه حیاتی به هنر جویان آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 7 62 13
حرفهای مگو در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 22 43 19
خاطرات غم در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 24 45 9
اسرار معنوی در آموزش مداحی zareshirazi.com 9 46 16
توصیه از کنار حرم امام حسین ع در باب آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 9 33 8
توضیح در باب صداهای مختلف در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 4 53 29
دستورات 1 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 7 124 104
دستورات 2 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 8 73 63
دستورات 3 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 11 81 37
دستورات 4 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 14 78 40
دستورات 5 قسمت اول در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 4 69 37
دستورات 5 قسمت دوم در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 14 64 30
دستورات 6 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 11 72 29
دستورات 7 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 16 81 25
دستورات 8 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 18 70 16
دستورات 9 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 11 72 13
دستورات 10 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 12 73 13
دستورات 11 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 10 63 9
دستورات 12 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 17 63 7
دستورات 13 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 6 66 6
دستورات 14 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 8 63 7
دستورات 15 قسمت اول در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 13 61 9
دستورات 5 قسمت دوم در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 13 71 7
دستورات 17 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 19 60 4
دستورات 18 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 5 60 15
دستورات 19 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 16 60 18
دستورات 20 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 9 59 8
دستورات 21 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 4 54 7
دستورات 22 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 18 57 8
دستورات 23 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 3 53 8
دستورات 24 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 2 61 6
دستورات 25 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 9 58 4
دستورات 26 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 13 57 3
دستورات 27 قسمت اول در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 11 52 3
دستورات 27 قسمت دوم در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 11 50 4
دستورات 28 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 19 52 9
دستورات 29 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 20 53 5
دستورات 30 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 8 51 6
دستورات 31 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 6 54 5
دستورات 32 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 8 47 5
دستورات 33 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 15 47 3
دستورات 34 قسمت اول در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 6 46 9
دستورات 34 قسمت دوم در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 1 46 12
دستورات 35 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 10 50 4
دستورات 36 قسمت اول در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 12 45 6
دستورات 36 قسمت دوم در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 12 48 4
دستورات 37 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 11 44 11
دستورات 38 قسمت اول در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 6 47 4
دستورات 38 قسمت دوم در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 3 53 4
دستورات 40 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 5 52 5
دستورات 41 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 5 53 5
دستورات 42 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 7 69 10
اشتباه هنر جو 1 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 12 63 46
اشتباه هنر جو 2 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 11 52 38
دستورات 44 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 12 26 9
مصاحبه اول قسمت اول استاد زارع شیرازی مخترع فنون غیر تقلیدی در باب آموزش مداحی و راهکارها در کشور zareshirazi.com 11 9 0
مصاحبه اول قسمت دوم استاد زارع شیرازی مخترع فنون غیر تقلیدی در باب آموزش مداحی و راهکارها در کشور zareshirazi.com 12 9 0
مصاحبه اول قسمت سوم استاد زارع شیرازی مخترع فنون غیر تقلیدی در باب آموزش مداحی و راهکارها در کشور zareshirazi.com 14 9 0
مصاحبه دوم قسمت اول استاد زارع شیرازی مخترع فنون غیر تقلیدی در باب آموزش مداحی و راهکارها در کشور zareshirazi.com 19 10 0
مصاحبه دوم قسمت دوم استاد زارع شیرازی مخترع فنون غیر تقلیدی در باب آموزش مداحی و راهکارها در کشور zareshirazi.com 19 12 0
مصاحبه دوم قسمت سوم استاد زارع شیرازی مخترع فنون غیر تقلیدی در باب آموزش مداحی و راهکارها در کشور zareshirazi.com 11 10 1
مصاحبه دوم قسمت چهارم استاد زارع شیرازی مخترع فنون غیر تقلیدی در باب آموزش مداحی و راهکارها در کشور zareshirazi.com 10 10 2
مجموع 4014 1578