دستورات به هنرجویان در آموزش مداحی کشور
  • دستورات به هنرجویان در آموزش مداحی کشور

  • استاد زارع شیرازی

  • سال : 1398
  • تاریخ ارسال:
  • تعداد نوا: 62
  • تعداد نمایش آلبوم: 697

توضیحات آلبوم:

1.مخترع فنون غیرتقلیدی و شیوه فرمولیک برای اولین بار در آموزش مداحی کشور... 2.خصوصی مجازی بااستادبه300شهروروستای داخل وخارج کشوررسید... {تنهاکلاس با300تا700امتحان تک نفره صددرصدکارگاهی ازهرهنرجو توسط شخص مدرس مطرح کشوری} ...3.این کلاس ازلحاظ فنون غیرتقلیدی وفرمولیک وتک نفره بامدرس مطرح وارتباط مستقیم وخصوصی ومقدارامتحان درهیچ جای کشورشبیه ندارد... 4.ثبت نام فقط درتلگرام به رابط ثبت نام جهت گزارش به روسای مجموعه... 09107713121 ....5.باسوابق تدریس در 50 ارگان واماکن مذهبی کشور با تربیت 5500 شاگرد مداح ....6.طراح تنها روضه های فرمولیک و غیرتقلیدی کشور به نام های مقبول و مجلسی و حرفه ای ...7.مبدع شیوه تدریس خصوصی با 300 تا700 امتحان از هر هنرجو ..8..موسس شیوه تمام کارگاه و امتحان عملی و اجرایی با2500 شاگرد روضه خوان از جمع مدیران ومسیولین و سخنرانان و مداحان کشور و 3000شاگرد مداح درخصوصی های مجازی ازطریق صوت از داخل وخارج کشور... 9.تنهامدرس با سابقه 15 سال تدریس 100 درصد کارگاهی وامتحان عملی بدون ذره ای مطالب سخنرانی یا اخلاق واداب یا سی دی فروشی یا کتاب فروشی درتدریس به هنرجو.... ....10-تنهاکلاس با4فیلم مستند وصدها پیام تشکر شاگردان مداح از مداحان ومدیران وسخنرانان درکانال تشکرها وصفحه سوابق وبسایت باانتشار صدها نام ازمدیران ومسیولین ومداحان وسخنرانان کشور و2مجوز وگواهی تدریس از 2ارگان کشور ... 11-استاد تمام دستگاه های آوازی و موسیقی به سبک عالی وبسایت رسمی http://zareshirazi.com کانال اصلی تلگرام t.me/ostadzareshirazi110 اینستاگرام @ostad_zareshirazi110yaali

مستند 1 آموزش مداحی برتر کشور zareshirazi.com 6 172 320
مستند 2 آموزش مداحی برتر کشور zareshirazi.com 2 53 74
مستند 3 آموزش مداحی برتر کشورzareshirazi.com 40 46 44
مستند 4 آموزش مداحی برتر کشورzareshirazi.com 19 37 22
ناگفته های استاد در تدریس مداحی کشورzareshirazi.com 5 37 19
نماهنگ زائر حرم استاد زارع شیرازی zareshirazi.com 1 27 6
توصیه در باب مدیریت هزینه آموزش به هنرجویان مداحی کشور zareshirazi.com 6 25 16
اگر تمام کلاسهای کشور صد در صد کارگاه محض بود چه میشد zareshirazi.com 6 21 3
توصیه حیاتی به هنر جویان آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 7 29 8
حرفهای مگو در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 22 21 14
خاطرات غم در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 24 21 8
اسرار معنوی در آموزش مداحی zareshirazi.com 9 25 13
توصیه از کنار حرم امام حسین ع در باب آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 9 17 6
توضیح در باب صداهای مختلف در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 4 30 19
دستورات 1 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 7 75 72
دستورات 2 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 8 46 39
دستورات 3 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 11 51 17
دستورات 4 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 14 44 20
دستورات 5 قسمت اول در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 4 37 22
دستورات 5 قسمت دوم در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 14 33 19
دستورات 6 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 11 42 13
دستورات 7 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 16 48 9
دستورات 8 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 18 38 9
دستورات 9 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 11 39 8
دستورات 10 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 12 44 7
دستورات 11 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 10 34 5
دستورات 12 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 17 33 1
دستورات 13 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 6 37 4
دستورات 14 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 8 35 4
دستورات 15 قسمت اول در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 13 32 7
دستورات 5 قسمت دوم در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 13 44 7
دستورات 17 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 19 34 2
دستورات 18 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 5 31 6
دستورات 19 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 16 30 15
دستورات 20 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 9 31 3
دستورات 21 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 4 29 5
دستورات 22 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 18 32 5
دستورات 23 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 3 27 6
دستورات 24 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 2 29 3
دستورات 25 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 9 28 3
دستورات 26 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 13 27 2
دستورات 27 قسمت اول در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 11 26 2
دستورات 27 قسمت دوم در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 11 26 2
دستورات 28 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 19 26 3
دستورات 29 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 20 26 2
دستورات 30 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 8 23 1
دستورات 31 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 6 23 1
دستورات 32 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 8 19 2
دستورات 33 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 15 18 0
دستورات 34 قسمت اول در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 6 18 0
دستورات 34 قسمت دوم در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 1 17 0
دستورات 35 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 10 22 1
دستورات 36 قسمت اول در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 12 19 2
دستورات 36 قسمت دوم در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 12 20 2
دستورات 37 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 11 20 8
دستورات 38 قسمت اول در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 6 24 2
دستورات 38 قسمت دوم در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 3 27 3
دستورات 40 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 5 29 3
دستورات 41 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 5 29 1
دستورات 42 در آموزش مداحی کشور zareshirazi.com 7 40 9
اشتباه هنر جو 1 در آموزش مداحی کشور 12 41 41
اشتباه هنر جو 2 در آموزش مداحی کشور 11 31 32
مجموع 2095 1002