4 دی 1398
رجز و تک ما لشکر سینه زنا 4 دی 1398 5 39 73
شور شاه بانوی جهان 4 دی 1398 5 43 101
شور عشق حیدر شیره با دلاور 4 دی 1398 7 39 52
زمینه بت شکنی چند ساله که عشق منی 4 دی 1398 3 39 45
زمینه داغت به دلم سنگینه 4 دی 1398 5 34 63
شور موعود خدا مرد خطر می خواهد 4 دی 1398 4 33 42
شور ذکر روی لبه 4 دی 1398 2 40 53
شور پرچم خونخواه شاه کربلا این مطلب است 4 دی 1398 4 34 48
شور ای سیه گیسو ای قبله مه رویان 4 دی 1398 2 41 79
شور علم به دست عشق بی بدل افتاده 4 دی 1398 8 36 47
شور آقام آقام سلطان قلبم 4 دی 1398 4 53 104
مجموع 431 707