6 آذر 1398
شور محمدی الحدوث 29 ربیع الاول 1398 4 54 79
تک بت شکنی تو عشق منی 29 ربیع الاول 1398 2 51 60
شور یا کاشف الکرب 29 ربیع الاول 1398 6 50 73
شور مدافعان زینبیم 29 ربیع الاول 1398 3 39 62
شور وجودمو عشق تو تسخیر کرده 29 ربیع الاول 1398 7 70 132
شور موعود خدا مرد خطر می خواهد 29 ربیع الاول 1398 3 51 78
شور کرببلا خواب هر شبه 29 ربیع الاول 1398 5 50 62
شور عمتی رقیه 29 ربیع الاول 1398 6 51 78
شور دل بیقرارم 29 ربیع الاول 1398 9 49 53
شور تیغ ابروی تو 29 ربیع الاول 1398 3 162 359
شور گردان 118 تو سپاه 315 29 ربیع الاول 1398 2 57 65
شور شیرین سخن رقیه 29 ربیع الاول 1398 3 46 59
مجموع 730 1160