6 آذر 1398
شور محمدی الحدوث 29 ربیع الاول 1398 4 55 81
تک بت شکنی تو عشق منی 29 ربیع الاول 1398 2 52 61
شور یا کاشف الکرب 29 ربیع الاول 1398 6 52 75
شور مدافعان زینبیم 29 ربیع الاول 1398 3 40 63
شور وجودمو عشق تو تسخیر کرده 29 ربیع الاول 1398 7 71 137
شور موعود خدا مرد خطر می خواهد 29 ربیع الاول 1398 3 53 80
شور کرببلا خواب هر شبه 29 ربیع الاول 1398 5 51 63
شور عمتی رقیه 29 ربیع الاول 1398 6 52 79
شور دل بیقرارم 29 ربیع الاول 1398 9 50 54
شور تیغ ابروی تو 29 ربیع الاول 1398 3 164 371
شور گردان 118 تو سپاه 315 29 ربیع الاول 1398 2 58 66
شور شیرین سخن رقیه 29 ربیع الاول 1398 3 47 60
مجموع 745 1190