7 ربیع الاول 1398
شور مزه عشقو می چشم 7 ربیع الاول 1398 10 65 63
زمینه پیرهن سیاه 7 ربیع الاول 1398 8 53 52
زمینه گریه هر شب 7 ربیع الاول 1398 5 53 44
زمینه سیدنا صاحبنا 7 ربیع الاول 1398 13 50 41
روضه 7 ربیع الاول 1398 18 36 26
شور کجایید 7 ربیع الاول 1398 8 51 32
شور قسم به شوق 7 ربیع الاول 1398 8 61 49
شور ای کاش میشد7 ربیع الاول 1398 4 55 33
روضه خداحافظ 7 ربیع الاول 1398 2 41 31
زمینه اشک آسمون 7 ربیع الاول 1398 8 62 48
مجموع 527 419