7 ربیع الاول 1398
شور مزه عشقو می چشم 7 ربیع الاول 1398 10 103 137
زمینه پیرهن سیاه 7 ربیع الاول 1398 8 88 91
زمینه گریه هر شب 7 ربیع الاول 1398 5 86 79
زمینه سیدنا صاحبنا 7 ربیع الاول 1398 13 83 71
روضه 7 ربیع الاول 1398 18 53 48
شور کجایید 7 ربیع الاول 1398 8 83 53
شور قسم به شوق 7 ربیع الاول 1398 8 93 103
شور ای کاش میشد7 ربیع الاول 1398 4 84 57
روضه خداحافظ 7 ربیع الاول 1398 2 62 59
زمینه اشک آسمون 7 ربیع الاول 1398 8 99 104
مجموع 834 802