شب پنجم صفر المعظم سال 1398

توضیحات آلبوم:

هیات فداییان حسین (ع) اصفهان