شب سوم فاطمیه دوم سال 1397

توضیحات آلبوم:

هیات فداییان حسین (ع) اصفهان