نماهنگ (دنیای من پاشو)
  • نماهنگ (دنیای من پاشو)

  • بنیامین اسکندری

  • سال : 1397
  • تاریخ ارسال:
  • تعداد نوا: 2
  • تعداد نمایش آلبوم: 86

توضیحات آلبوم:

شعر و سبک از حاج محمود گرجی

نماهنگ (دنیای من پاشو) 49.6 40 52
نواهنگ (دنیای من پاشو) 14.8 24 27
مجموع 64 79

برچسب های آلبوم نماهنگ (دنیای من پاشو)