ظهر بیست و هشتم صفر سال 1397

توضیحات آلبوم:

مسجد حضرت امیر (ع) تهران