شب یازدهم صفر المعظم سال 1395

توضیحات آلبوم:

هیات فداییان حسین (ع) اصفهان