استقبال از محرم الحرام سال 1395

توضیحات آلبوم:

شهرستان نائین

زمان لطف صحبت از حقارتم نمی کنی (مناجات) 7.3 530 766
آقا منو بغض ترکیده قلبی که واسه حرم (زمینه جدید) 7.2 1677 2312
کی میدونه چرا عاشق همیشه پر از غمته (شور جدید) 3.7 983 1082
همیشه قصه حرمت دلم رو می سوزنه (شور جدید) 5.5 1704 3191
منو یه کم ببین سینه زنی مو هم ببین (شور مدافعان) 2.7 655 757
تو هم یه مدافعی (شور جدید حجاب) - سبک محمدزاده 3.8 707 603
حالا به حضرتی دل بسته رعیتی (شور زیبا) 7.8 1315 1611
مجموع 7571 10322