میلاد امام موسی کاظم (ع) 1395

توضیحات آلبوم:

هیات الزهرا (س) تهران

ای عشق پیغمیر ای محبوب حیدر (سرود جدید) 5.1 332 469
لو انّ عبدا العطا بالصالحات (ابتهال عربی) 3.1 152 227
شب امید و رحمته علی یا علی (سرود جدید) 7.3 218 289
مجموع 702 985