ایام زیارت مخصوص امام رضا (ع) 1395

توضیحات آلبوم:

هیات فداییان حسین (ع) اصفهان

زمان لطف صحبت از حقارتم نمی کنی (مناجات) 15 318 462
هر زمانی در دیارم حس غربت میکنم (مناجات) 3.7 2425 4389
ز درد بال و پری زد ولی پرش افتاد (روضه) 7.3 266 379
همه اینا کرامت امام رضاست (زمینه جدید) 7.9 703 804
امیرم بگو دستتو می گیرم (شور جدید) - سبک محمدزاده 8.8 1682 2953
مجموع 5394 8987