شب 23 تا 27 رمضان سال 1395

توضیحات آلبوم:

هیات فدائیان حسین (ع) اصفهان

نه خدا نیاره ول کنی دستامو (شور جدید) - سبک محمدزاده 5.7 797 715
من اختیارمو دادم به یارمو هر چی بگی (شور جدید) 4.3 1192 1782
دوستم داشتی توی زندگی برام هیچ کمی نزاشتی (زمینه جدید) 7.9 1175 1720
مولای یا مولای انت معافی و انا المغتنی (شور جدید) 5.1 733 793
راحت شدم دیگه از تنهایی هام راحت شدم (زمینه جدید) 8.9 1172 2125
یه کم حرف دارم من (شور جدید درخصوص پول گرفتن مدافعان) - سبک محمدزاده 8.5 1008 1398
من به این جسم نحیفم (زمینه جدید) 4.5 662 895
مجموع 6739 9428