شب 23 تا 27 رمضان سال 1395

توضیحات آلبوم:

هیات فدائیان حسین (ع) اصفهان

نه خدا نیاره ول کنی دستامو (شور جدید) - سبک محمدزاده 5.7 825 768
من اختیارمو دادم به یارمو هر چی بگی (شور جدید) 4.3 1228 1844
دوستم داشتی توی زندگی برام هیچ کمی نزاشتی (زمینه جدید) 7.9 1226 1807
مولای یا مولای انت معافی و انا المغتنی (شور جدید) 5.1 758 837
راحت شدم دیگه از تنهایی هام راحت شدم (زمینه جدید) 8.9 1405 2650
یه کم حرف دارم من (شور جدید درخصوص پول گرفتن مدافعان) - سبک محمدزاده 8.5 1029 1430
من به این جسم نحیفم (زمینه جدید) 4.5 685 947
مجموع 7156 10283