شب نوزدهم تا بیست و یکم رمضان 1395

توضیحات آلبوم:

هیات فدائیان حسین (ع) اصفهان

یکم حرف دارم من با اینکه (شور جدید) - سبک محمدزاده 8.5 7940 11124
راحت شدم، دیگه از تنهایی هام (زمینه جدید) 8.9 3148 1032
دلم میگه حرم میره حرم (زمینه جدید) 5.2 3078 905
منم باید برم آره برم سرم بره (شور مدافعان) 6.9 7178 12930
منی که بزرگ شدم تو طواف پرچمت (شور جدید) 3.8 6092 6875
زخمی کینه ام امیرالمومنین که منو (زمینه جدید) 8.09 2387 766
کاشکی چشمام کاری کنه (شور جدید) 6.9 3197 1005
یه دل که از دوری غمت هر شبه (شور جدید) 2.8 8791 8083
مجموع 41811 42720