شب نوزدهم تا بیست و یکم رمضان 1395

توضیحات آلبوم:

هیات فدائیان حسین (ع) اصفهان

یکم حرف دارم من با اینکه (شور جدید) - سبک محمدزاده 8.5 7669 10679
راحت شدم، دیگه از تنهایی هام (زمینه جدید) 8.9 2999 969
دلم میگه حرم میره حرم (زمینه جدید) 5.2 2952 837
منم باید برم آره برم سرم بره (شور مدافعان) 6.9 7034 12581
منی که بزرگ شدم تو طواف پرچمت (شور جدید) 3.8 5854 6515
زخمی کینه ام امیرالمومنین که منو (زمینه جدید) 8.09 2248 657
کاشکی چشمام کاری کنه (شور جدید) 6.9 3110 941
یه دل که از دوری غمت هر شبه (شور جدید) 2.8 8496 7737
مجموع 40362 40916