شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۳ - آل یاسین
روضه امام کاظم علیه السلام (روضه) 5.76 870 1320
رو خاک زندون دست و پا میزدی (زمینه) 5.39 970 1338
دلم گرفته دوباره این شب ها برا (شور) 4.65 657 1320
مجموع 2497 3978